Tribute to our former Rakshamantri PadmabhushanManohar bhai on his Jayanti असले मनीस जिणेंत आमीं खुप कमी पयतले … His trembling voice echoed …How is the जोश ?and for a second everyone lost their होश … me too. Looking at his pale but happy face I muttered slowly under my breathContinue Reading

अंदूं तरी नाका नरकासूर वर्सानवर्स  तुमी घरान घर भोंवलेलोकांकडल्यान  फुल थंय पाकळीघेवन आयलेपटयेचें रुपांतर नरकासुरांत जालेंदिवाळे दिसा जळून ताचें भस्म केलें इतल्या वर्सां तुमी नरकासूर  लासलो अंदूचो नरकासूर आसा दिसना तसलोतो दिवाळे पयलींच तुमकां आमकां दसलोआनी अक्कलशून्य कसो येवन बसलो  मागीर म्हाका कळपाक मार्ग नाएक  नरकासूर आशी कुशीक आसतनाआमी दुसरो  केल्याबगरContinue Reading

Sticky

३१ऑक्टोबर, सरदार वल्लभभाय पटेल हांची जयंती. त्या निमतान तांचेवयली कविता:- -: एकतायेचें यादस्तीक :- नर्मदा न्हंयेच्या देगेरकेवाडियांतल्या जुव्यांचेरगुजरात राज्याच्या भुयेंरपुण्य भारत देशाच्या वेगेंत उभो असो रावला तूं झेतांतदेशाच्या एकीच्या रुपांतभक्कम तिख्याच्या भेसांतजगांतल्या उंच अशा पुतळ्यांत तुका पळोंवक मान आमची बागवताहड्डें अभिमानान भरून येताकर्तुबांची वळेरी दोळयांवयल्यान घुंवताहात एकठांवन नतमस्तक जावंक लायता याद जाताContinue Reading

दसरो दसऱ्या दिसा  रामान रावणाक मारलोदुर्गेन म्हयशासुराकूय मारलोपुजा करतात आमी शिलंगणाचीआनी गोडशांनी आपच्या पोटाची पयलीं  रावण एकूच आशिल्लोराम ताका मारून उडोवंक पावलोरावणांचें बीं वचत थंय किल्लून येतादहन करतनांय रावण  लोकांक माड्डून निसटता! भायर रावण घरांत रावणधाकटे रावण व्हडले रावणम्हज्यांत रावण,तुज्यांत रावणजळीं मळीं रावणूच रावण! उपाय हाचेर करूंक जायअध्यात्म मातशें चिरूंकContinue Reading