.

गांवचो शिगमो

पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय
धरून हाडिल्लो तुमचो तो
शारांनीच ताका खेळय

पांच दिस पयलींच
मांडार फोडटा नाल
तालगडी खेळटाना
पेटी-तबलें धरता ताल
तिडकीन आवाज दिता
झांज सारकी वाजय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

पुनवे दिसा रानातली
होळी मारून हाडटा
रस्त्यार रातची झुजयतना
आमेलां तिची झडटा
होळयेक खांद मारून
दुखासर नेटान झुजय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

पाडव्या दिसा देवळाकडे
होळी घालता नेमान
कोणूच ना मानेली हांगा
सगळ्यांकूच सारको मान
यो आनी धर कातर
होळी वयर चडय
पारंपारीक शिगमो आमचो

गांवांत येवन पळय

आमेलां न्हेसून भुरगे
चोर जावन फिरता गांव
पदऱ्यो मारता गाळी
घेवन घरकाराचें नांव
लज-बिज सोडून सगळें
घालता नेटान शबय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

रोमटां नेटान नाचता
चार दिस रातच्या वेळार
पावली आपशींत पडटा
जेन्ना तोणी पडटा ढोलार
उमेद तुजी भागोवंक
तूंय ढोल तासो बडय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

नाचता आमचे घोडे
हह हव्वाच्या तालार
तलवारीची कातर दित
घोडेमोडणी येता रंगार
जमता तसो नाचून
उमेद तुजी भागय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

करवल्या दिसा चड मजा
‘व्हटी’ भरता घराघरांत
आंगार कांटो फुलोवपी
सोकारती गायता दारांत
उतरां सारकीं आयकून
तशींच तीं गुणगुणय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

मांड थारोवच्या दिसा
जाता आमची धुळवड
रंगता हांगा तना-मना
दाखयता गांवचो एकवट
हातीन थोडो रंग घेवन
तूंय कोणाकूय रंगय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

देवाचे कळस फिरता गांव
दिवंक पोटातलें न्हावण
शुद्ध करून कुडी आमच्यो
दिता वर्साची राखण
शारांत वचून भावा तूं
गांवचो शिमगो गाजय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय

दर एका गांवचो शिमगो
वेगळे तरेन खेळयता
भेदभाव करी नासतना
एकचारान मनयता
फुडल्या वर्सा शिमग्याक
गांवाकडेन पावलां वळय
पारंपारीक शिगमो आमचो
गांवांत येवन पळय
धरून हाडिल्लो तुमचो तो
शारांनीच ताका खेळय

✍️महादेव गांवकार
होंडा सत्तरी गोंय
7875592864

Leave a Reply