” याद येता तुमची भाई “

भाई तुमी गेले
आमकां कायमचे सोडून ।।
याद येता तुमची
आमकां परतून परतून ।।

विकासाची कामां
कितली तरी केली तुमी ।।
रसतें , पुल आनी
गोंय , गोयकार आमी ।।

मरण मुखार आसून
परवा तुमी मात केली ना ।।
सलाम भाई आमचो
दुसरो कोण जावचो ना ।।

विकास पुरूष
जाले तुमी जग फामात ।।
दिस रात रमयले
मन तुमचें फकत कामांत ।।

तुमचा सारके
राजकारणी मेळपाक ना ।।
सवसार भर
भोवले तरी गावपाक ना ।।

भाई तुमची याद
आमकां सदांच येतली ।।
जो मेरेन हागां
भुय आमची नांदतली ।।

भाई तुमकां शांती
मेळू हेच देवालागी मागणें ।।
परत तुमकां धाड़ात
हेच प्रभृ कडेन सांगणे ।।

संतोष हरमलकार