रंग पळयले

रंग लावपी पळयले
रंग पुसपी पळयले
रंग बदलपी पळयले
रंग मिसळपी पळयले
रंग जिरोवपी पळयले
रंग मिरोवपी पळयले
रंग दाखोवपी पळयले
रंग लिपोवपी पळयले.

रंगाक भाळपी पळयले
रंगांत लजपी पळयले
रंग मोजपी पळयले
रंग जोखपी पळयले.

रंग मोगाचे पळयले
रंग रागाचे पळयले
रंग इश्टागतीचे पळयले
रंग दुस्मानकीचे पळयले.
विश्वासाचे रंग पळयले
दुबावाचे रंग पळयले
जादुचे रंग पळयले
यादींचे रंग पळयले.
नातें वाडोवपी रंग पळयले
काती जळोवपी रंग पळयले
कलाकृतीचे रंग पळयले
विकृतीचे रंग पळयले.

रंग चडोवपी पळयले
रंग देवोवपी पळयले
रंग पुसोवपी पळयले
रंग घस्टुवपी पळयले
रंग फाफुडपी पळयले
रंग फाफसुपी पळयले

रंगांत नाचपी पळयले
रंगांत खेळपी पळयले
रंगाक भाळपी पळयले
रंगांत लोळपी पळयले.

पिचकारीचे रंग पळयले
पिठाचे रंग पळयले
नशेचे रंग पळयले
विखाचे रंग पळयले.

दोळ्यांतले रंग पळयले
दुकांतले रंग पळयले
उतरांचे रंग पळयले
अर्थाचे रंग पळयले.

रंग रंग पळोवन हांवें
म्हजे रंग बेरंग पळयले.

    -गौरीश वेर्णेकार
      9270045820