राज्य फुलपाख्याक जाय कोंकणी नांव

राज्य फुलपाख्याक जाय कोंकणी नांव


महाराष्ट्रान आपल्या राज्य फुलपाख्याक (ब्ल्यू मॉरमॉन) ‘राणी पाकोळी’ म्हूण मराठी नांव भेटयलेंआनी आमीऽऽ? गोंयान राज्य फुलपाखो घोशीत करीत सावन, इत्सा दाखयल्लें प्रमाण, थोड्या जाणकारांक, भाशातज्ञांक एकठाय हाडून, तांचें मत जाणून घेवन, त्या ‘मलाबार ट्रिनिम्फ’ फुलपाख्याक आमी ‘मलय परी’ हें कोंकणी नांव सुचयल्.लेंते विशीं गोंयकार आनी कोंकणी लोकांखातीर आमी ‘भांगरभूंय’चेर एक व्हडली माळूय चलयल्ली. कमीच कमी, ही प्रक्रिया चालूजावची ह्या उद्देशांन गोंयच्या राज्य फुलपाख्याक आपलेपणाची अशी एक कोंकणी वळख मेळची म्हूण पत्रवेव्हारूय चालूकेल्.ले शेवटाक, इत्सा आसल्यारूच काम जाता न्हय, म्हण्टकच संबंदीत यंत्रणेकडेन आतां कसलीच बरी आस्त धरुन अर्थ ना. दामोदर घाणेकार सराच्या वैचारीक आदाराच्या बळार आमी हे प्रक्रियेचो आता शं ेवट थारावपाच्या यत्नांत आसात. हातूंत तज्ञांच्या तेंक्या बरोबर, जर कोंकणी वाचकाय आदार मेळ्ळो जाल्यार कश्टाचेंफळ आनीकूय गोड जातलें. सगळ्यांनी राज्य फुलपाख्याक एक बरेंऽ सोबसारकें नांव सुचोवचें, म्हूण ही कळोवणी आनी विनवणी. तज्ञां कडेन मसलत करुन योग्य सुचोवण्यांचेर मुजरत विचार जातलो. ह्या फुलपाख्या संबंदी माहिती म्हाजाळ्याचेर तर आसाच, पूण 19 फेब्ररे 2022 सावन आमी ‘भांगरभूंय’चेर दर शेनवारा, ‘जैवविवीधताय विशशे ’ माळेंत ताचें सविस्तर विश्लेशणूय केलां. ते परतून वाचलेउपरांत, निर्णय घेवप एकवेळ सोपें जायत.पावसा उपरांत ‘मलयपरीचो’ प्रजनन वेळ चालू जाता. हेचखातीर वांटेकार जातल्यांक, सैम- सहलीच्या रुपांत आमी तेफुलपाखे पळोवपाकूय व्हरपाचो बेत केला.