एकतायेचें यादस्तीक – पुष्पा नायक

३१ऑक्टोबर, सरदार वल्लभभाय पटेल हांची जयंती. त्या निमतान तांचेवयली कविता:-

-: एकतायेचें यादस्तीक :-

नर्मदा न्हंयेच्या देगेर
केवाडियांतल्या जुव्यांचेर
गुजरात राज्याच्या भुयेंर
पुण्य भारत देशाच्या वेगेंत

उभो असो रावला तूं झेतांत
देशाच्या एकीच्या रुपांत
भक्कम तिख्याच्या भेसांत
जगांतल्या उंच अशा पुतळ्यांत

तुका पळोंवक मान आमची बागवता
हड्डें अभिमानान भरून येता
कर्तुबांची वळेरी दोळयांवयल्यान घुंवता
हात एकठांवन नतमस्तक जावंक लायता

याद जाता म्हाका त्या अढळ पदाची,
सावत्र आवयची तिडक आयिल्ल्या
बाळकाची
बापायच्या मांडये वयल्यान  धुकलेल्ल्या ध्रुवाची
देवान अढळपद दिल्ल्या ध्रुव ताऱ्याची

शेंकड्यानीं प्रांत जावचे नासले एकठांय
अखंड भारत जर नासलो तुमच्या सपनांत
देशाचो तिख्या पुरूस पावचो नासलो जावंक
वल्लभभाय तुमचें कर्तुब जर नासलें म्हान!

पुष्पा नायक, मिरामार पणजे