अंदूं तरी नाका नरकासूर- पुष्पा नायक

अंदूं तरी नाका नरकासूर

वर्सानवर्स  तुमी घरान घर भोंवले
लोकांकडल्यान  फुल थंय पाकळी
घेवन आयले
पटयेचें रुपांतर नरकासुरांत जालें
दिवाळे दिसा जळून ताचें भस्म केलें

इतल्या वर्सां तुमी नरकासूर  लासलो 
अंदूचो नरकासूर आसा दिसना तसलो
तो दिवाळे पयलींच तुमकां आमकां दसलो
आनी अक्कलशून्य कसो येवन बसलो 

मागीर म्हाका कळपाक मार्ग ना
एक  नरकासूर आशी कुशीक आसतना
आमी दुसरो  केल्याबगर कित्याक रावनात
अंदूंच्या वर्सा तरी कृष्ण करून कित्याक पळयनात?

म्हाका दिसता आमच्यांतलें मनीसपण
ना जावपा धडेर पावलां
आमच्यांत देंवचारपण चड रिगलां
त्याच खातीर नरकासुराचें आमकां चड पडलां
आनी आतां कृष्णाक विसरपाचें चललां

शेकले भाजले तरी आमी सुदारनात
म्हणूनूच  महामारी वचपाचें  नांव घेना
आतां तरी  कृष्णाचे गुण आपणायात
आनी नरकासुराक नाचोवपाचें सोडून दियात!

पुष्पा नायक…. मिरामार पणजे