Ravindra Sangeet translated in Konkani

Ravindra Sangeet translated in Konkani

जर तुजो आवाज आयकुन

अणकारपी – गोपीनाथ शाहा

/जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/

/वच एकलोच, वच एकलोच, वच एकलोच

एकलोच वच ओ रे.

जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/

जर कोण ना उलोयले, ओरे ओरे

ओ आभाग्या कोण ना उलोयले.

/जर भिवन सगळें तोंड फिरयलें,

फाटी रावलें/2/

तर भीवनास्तना ~

/मन उगडुन आपल्या खबर

सांग एकलोच रे. /2/ओरे

/जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/

जर सगळे परत गेले, ओरे ओरे

ओ आभाग्या परत गेले.

/जर पयसुन पिड्‌ड्यार-रस्तो पळोवन

तयार ना जाल्यार /2/

तर वाटेचेर कांटो ~

/रगताची पायान चिड्डुन

वच एकलोच रे. /2/ओरे

/जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/

जर कोणे दिव ना दाखयलें. ओरे ओरे

ओ आभाग्या दिव ना दाखयलें

/जर वारे-वादल्याची काळख्यां रातीन

दारां बंद केलीं/2/

तर जगलावणीन ~

/आपल्या छातीत्ले काळीज लासुन

वच एकलोच रे ! /2/ओरे

/जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/

वच एकलोच, वच एकलोच, वच एकलोच

एकलोच वच ओ रे.

/जर तुजो आवाज आयकुन

कोण ना येवुंक रे

तर तु वच एकलोच रे/2/